Taustaa täydennettäville väittämille

communication2-1991854_1920 copy 2

Tässä harjoituksessa täydennetyt väittämälauseet nousivat esiin tutkimusaineiston analyysista.  Osaa niistä on lisäksi testattu työpajassa, jossa väittämiä pohtivat 15 kuntatoimijaa. Lauseet on valittu niin, että niiden täydentäminen ilmentää toisaalta vastaajan keskeisiä uskomuksia ja toisaalta tunnistamiemme diskurssien painoarvoja (talous ja tulos, mallit ja hallinto, asiakasläheisyys, ammattitaito). Alla on havaintoja kustakin lauseesta.

 

  1. Kehittämisessä on huomioitava…

Tämä yleislause kuvaa vastaajan päällimmäisiä ajatuksia kehittämisen tavoitteista tai rajoitteista. Se ohjaa myös miettimään, millaiset ajattelumallit vastaajaa ohjailevat nykytilanteessa. Tyypillisesti vastaukset kuvaavat kehittämisen haasteita. Vertaa esimerkiksi seuraavia kahta kuntatoimijoiden vastausta: ”Kehittämisessä on huomioitava …se mihin pyritään ja millä reunaehdoilla” tai ”….kaikkien asiasta kiinnostuneiden näkemykset.”.

  1. Työtekijämme ovat ensisijaisesti kiinnostuneita…

Tämä lause kuvastaa vastaajan uskomuksia työntekijöiden motivaatiosta, joka on keskeinen elementti muutostoimijuudessa. Vastaus voi kuvata käsitystä työntekijöistä yhteisöllisinä tai yksilötoimijoina, ja toisaalta heidän motivaatiotaan nykykäytäntöjen puolustamiseen tai uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Tutkimusaineistossa osa haastateltavista kuvasi työntekijöiden pohtivan tarkasti kehittämisen vaikutuksia omaan työhön, osa suuntasi keskustelun heti asiakastarpeisiin. Osa arveli työntekijöiden pelkäävän muutosta, kun taas joissain organisaatioissa työntekijöiden kehittämisinnokkuus oli keskeinen uskomus.

  1. Jos johto ei ohjaisi kehittämistä…

Tämä lause kuvaa käsityksiä sekä johtajista että työntekijöistä. Se voi kuvata työntekijälähtöisen kehittämisen esteitä tai rohkeutta antaa vastuuta työntekijöille. Osassa tutkittuja organisaatioita uskottiin, että työntekijöitä tulee kontrolloida, kun taas toisissa uskottiin työntekijöiden löytävän parhaat ratkaisut itseohjautuvasti. Missä määrin kehittämisen tulee olla johdon käsissä ja miksi?

  1. Kehittämisen kannalta tämä taloustilanne…

 Tämä lause kuvaa vastaajan uskoa koko organisaation muutostoimijuuteen: estääkö vai edellyttääkö taloustilanne kehittämistä? Jos talous ja tulos –puhe painottuu, mikä työntekijöiden rooli kehittämisessä on? Työpajaharjoituksessa kuntatoimijat uskoivat taloustilanteen mahdollisuuksiin: tyypillisiä vastauksia olivat ”…. voi vaikuttaa haastavalta, mutta vaatii tarkemman tarkastelun”, “…on mahdollisuus uudistua, pakottaa kehittämään tuloksellisuutta.” Ja “…edellyttää vahvaa luottamusta, jolloin vähällä rahalla saa paljon aikaan.”

  1. Jos kaikki työntekijämme sanoisivat, mitä ajattelevat…

Tämä lause kuvaa uskoa työntekijöiden osaamiseen ja oikeanlaiseen, yhteisölliseen motivaatioon. Toisaalta se kuvaa myös johdon rohkeutta vuorovaikutteiseen dialogiin. Lause voi kuvastaa myös organisaation tilannetta: jos takana on vaikeat ajat, työntekijät todennäköisesti nostavat esiin negatiivisia tuntemuksiaan. Koetaanko työntekijöiden kuuleminen tällaisessa tilanteessa uhkaksi vai mahdollisuudeksi parantaa luottamusta? Kuntatoimijoiden vastauksia olivat muun muassa: ”…saisimme valtavan osaamisen käyttöömme, voisimme parantaa toimintaamme.”, “…tulisi aluksi monen vahvan mielipiteen kaaos, myöhemmin jalostuisi organisaatiota eteenpäin vieväksi.”, “…suunta muuttuisi.”, “…olisin onnellinen”.

  1. Osallistaisin työntekijöitä enemmän kehittämiseen, jos…

Tämä lause kuvaa toisaalta ajattelumalleja työntekijöiden toimijuudesta, toisaalta organisaation nykytilanteen realiteetteja. Yllätykseksemme kuntatoimijoiden vastauksissa korostui jälkimmäinen – haasteeksi ei koettukaan työntekijöiden toimijuuden puuttumista. Vastauksia olivat muun muassa seuraavat: ”Osallistaisin työntekijöitä enemmän kehittämiseen, jos… johtamisjärjestelmä sallisi sellaisen toimintatavan.”, “…työni ei olisi niin sirpaleista”, …” heidän arkityössään olisi enemmän aikaa”.

  1. Yhtenäiset kehittämisen toimintamallit…

Lause kuvaa mallit ja hallinto –puheen roolia kehittämisessä. Edistävätkö vai tukahduttavatko yhtenäiset mallit toimintaa? Monissa tutkimissamme organisaatioissa yhtenäisten kehittämisen toimintamallit tukahduttivat työntekijälähtöistä kehittämistä, mutta myös vastakkaisia esimerkkejä oli. Sama kirjo näkyi myös kuntatoimijoiden vastauksissa: ”Yhtenäiset kehittämisen toimintamallit… ovat turhan kahlitsevia.”, “…ovat todella tärkeitä läpinäkyvyyden vuoksi.”, “…voivat auttaa organisaatiota sujuvammin eteenpäin tai sitten rajoittaa liikaa”.

  1. Työntekijöiden rooli kehittämisessä on…

Lause heijastelee konkreettisia käsityksiä työntekijöistä muutostoimijoina. Tutkimusaineistossa nämä käsitykset vaihtelivat työntekijöiden roolista palautteen antajina heidän rooliinsa oman palvelunsa kehittäjinä.

  1. Esimiesten ja johdon tehtävä kehittämisessä on…

Tämä lause kuvaa käsitystä esimiesten ja johdon tehtävistä sekä muutostoimijoina että johtajina. Joissain tutkimissamme organisaatioissa johto oli kehittämisen moottori, toisissa taas kehittämisen puitteiden luoja. Kuntatoimijoiden lauseet korostivat esimiesten ja johdon roolia muutosten johtamisessa. He täydensivät lausetta esimerkiksi seuraavasti: ”Esimiesten ja johdon tehtävä kehittämisessä on… luoda mahdollisuuksia ja antaa tarvittaessa suuntaviivoja.”, “…napata kiinni ideoista ja jalostaa muutokseksi”, “…ohjata strategisesti oikeisiin kehittämiskohteisiin ja mahdollistaa työ aikaa antamalla sekä levittää hyvät tulokset ja palkita niistä.”

  1. Kehittäminen toimisi täydellisesti, jos vain…

Ensimmäisen lauseen tapaan tämäkin lause kuvaa vastaajan käsitystä organisaation nykytilasta. Kun lause tulee harjoituksessa viimeisenä, se kiteyttää vastaajan ajatuksia edellä käsitellyistä teemoista. Mikä on työssäsi pahin kehittämisen este?

 

 

  Palaa edelliselle sivulle